• Chi tiết sản phẩm
  • Phân ngành: Food

    Ứng dụng: bảo vệ tay

    Một số công ty đã sử dụng: Provimi, Cargill