• Chi tiết sản phẩm
    • Ứng dụng: Bảo vệ hô hấp

     Đặc tính nổi bật: Sử dụng kết hợp với phin lọc độc hóa chất. 

     Một số công ty đã sử dụng: Bureauveritas, Holcim