So sánh sự khác nhau giữa Quy chuẩn “QCVN” và Tiêu Chuẩn “TCVN”

Hiện nay, Nhiều người vẫn chưa hiểu hết được quy chuẩn là gì và đặc biệt là hay nhầm lẫn giữa quy chuẩn (QCVN) và tiêu chuẩn (TCVN). Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn sự khác nhau giữa Quy chuẩn “QCVN” và Tiêu Chuẩn “TCVN”

1. Quy Chuẩn Là gì?

Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

2. Tiêu chuẩn là gì?

Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này

3. So sánh sự khác biệt giữa Quy chuẩn “QCVN” và Tiêu chuẩn “TCVN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *