• Chi tiết sản phẩm
  • Ứng dụng: Bảo vệ cơ thể

    Đặc tính nổi bật: Giúp dễ nhận diện người lao động trong điều kiện thiếu ánh sáng

    Một số công ty đã sử dụng: Holcim