• Chi tiết sản phẩm
  • Phân ngành: OGPS
    Ứng dụng: Bảo vệ hô hấp, chống lại bụi, khí độc. Chống lại khói khi thoát khoải đám cháy