Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại – TCVN 7546:2005

Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Tham khảo thêm: Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại – TCVN 7546:2005

Leave a Reply

Your email address will not be published.