• Chi tiết sản phẩm
  • Phân ngành: OGPS
    Ứng dụng: Dùng để lặn vào khu vực có hóa chất. Dùng trong công việc ứng cứu sự cố