Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc – QCVN 24:2016/BYT

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2016/TT-BYT, Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *