Dịch vụ đánh giá rủi ro

Dịch vụ an toàn tự động hóa Rockwell bao gồm 5 mảng chính:

  • An toàn điện
  • Kiểm soát nguồn năng lượng
  • An toàn máy móc
  • Huấn luyện an toàn và Cấp giấy chứng nhận
  • Dịch vụ an toàn thông minh dựa trên số liệu