• Chi tiết sản phẩm
       • Ứng dụng: Chống rơi ngã

        Đặc tính nổi bật: Chống hóa chất tiếp xúc vào da tay khi làm việc với hóa chất

        Một số công ty đã sử dụng: Syngenta, Akzo international