Xây dựng an toàn cho đội ngũ lao động

Mục tiêu cuối cùng của những phát kiến về an toàn là gắn kết chúng với mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Có thể là cách tiếp cận chủ động hoặc có thể là sáng kiến về việc duy trì nghiêm ngặt văn hóa an toàn theo cách mới, thậm chí là sử dụng công…