Để quy trình an toàn và đạt hiệu quả cao: Đơn giản hóa chúng

“Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho đứa trẻ 6 tuổi hiểu được, thì chính bạn cũng không hiểu điều đó” – Albert Einstein. Đây có thể là điều công kích, nhưng với tôi đó là thách thức cuối cùng. Bạn có thể đào sâu vấn đề và giải thích chúng một…