Hướng dẫn thiết kế nội dung và màu sắc trên nhãn đánh dấu đường ống

Tem nhãn đánh dấu đường ống theo tiêu chuẩn

Những hướng dẫn này dựa trên đặc thù của ngành và đặc điểm kỹ thuật của quốc gia nơi chúng được áp dụng. Các hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo triển khai đúng các điểm đánh dấu cho cơ sở hạ tầng khi được áp dụng chính xác. Tìm hiểu thông tin nhãn dán đường…