Xây dựng môi trường làm việc trực quan – Phần 2

Làm sao để xây dựng môi trường làm việc trực quan hiệu quả? Xây dựng môi trường làm việc tinh gọn: thông qua nguyên tắc 5S, Total Productive Maintenance (TPM) Sự duy trì năng suất tổng, Kaizen (Cải tiến liên tục) và những hoạt động tinh gọn khác có thể mang lại lợi ích khi…