• Chi tiết sản phẩm
  • Phân ngành: OGPS
    Ứng dụng: Dùng để dò khí tại các khu vực làm việc có khí dể cháy nổ, khí độc, khí gây ngạt và nồng độ O2 trong không khí