• Chi tiết sản phẩm
  • Phân ngành: OGPS
    Ứng dụng: Dùng để rửa mắt và rửa toàn thân khi người lao động bị dính hóa chất vào mắt và cơ thể