Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Trang Bị Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân – TT 04/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư TT 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *