Nắp giữ tấm lọc 3M 5700

Nắp giữ tấm lọc được dùng kèm với tấm lọc bụi hạt 3M 5744 hoặc tấm lọc bụi hạt kèm lớp than lọc hơi hữu cơ nhẹ 3M 5744C

Nắp giữ phin lọc 3M 5700 chỉ phù hợp cho tấm lọc bụi/hạt 3M 5744 hoặc 3M 5744C

Nắp giữ được sử dụng nhiều lần

Thay nắp giữ mới khi có dấu hiệu nứt vỡ

Categories: , Tags: , , , , , , , ,